Lučka uprava
N O V A L J A
T: +385 (0)53 663 230  | 
Hrvatski English
A.D. Kirin

Novosti

Srijeda, 05. Veljača 2020   |    Lučka uprava Novalja   |    168

Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog prisataništa Žigljen

Lučka uprava Novalja planira pokrenuti otvoreni postupakjavne nabave IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA ŽIGLJEN, OTOK PAG. Nabavapredmetnih radova sufinancira se u okviru projekta „Rekonstrukcija i dogradnjatrajektnog pristaništa Žigljen“ iz sredstava Kohezijskog fonda, unutar ''Drugogpoziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnoglinijskog pomorskog prometa'' (Kod poziva: KK.07.4.1.04)

Predmet javne nabave je izvođenje radova na izgradnjitrajektnog pristaništa Žigljen na otoku Pagu. Planirani zahvat na izgradnji trajektnog pristaništa Žigljen predviđarekonstrukciju i dogradnja postojećeg trajektnog pristaništa Žigljen i to krozulaganje u produljenje i rekonstrukciju obale 1, obale 2 i obale 3, sosiguranjem prihvata plovila maksimalne dužine 120 m, zatim pristajanja plovilapri lošijim vremenskim uvjetima, te noćenja plovila u trajektnom pristaništu.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi(Narodne novine, br. 120/16), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodnosavjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju kojasadrži:
Ø Opis predmetanabave,
Ø Tehničkespecifikacije za svaku Grupu,
Ø Kriterije zakvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
Ø Kriterije zaodabir ponude,
Ø Posebne uvjeteza izvršenje ugovora.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima trajat će do 14. veljače 2020. godine na internetskim stranicamaElektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjektimogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javnenabave Republike Hrvatske dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge uvezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Po isteku trajanja predmetnog prethodnog savjetovanja,Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranihgospodarskih subjekata, te će o prihvaćenim ili neprihvaćenim primjedbama iprijedlozima izraditi izvješće koje će objaviti na internetskim stranicamaElektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.
Podijeli: