Lučka uprava
N O V A L J A
T: +385 (0)53 663 230  | 
Hrvatski English
A.D. Kirin

Opće informacije

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Županijska lučka uprava Novalja osnovana je na temelju članka 31. Zakona o morskim lukama („Narodne novine“ br. 108/95, 97/00) i članka 7. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97) odlukom Županijskog poglavarstva Ličko-senjske županije od 8. travnja 1999. godine.

Županijska lučka uprava Novalja osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području jedinice lokalne samouprave.

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama uređenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom.

Županijska lučka uprava Novalja upravlja sljedećim lukama otvorenim za javni promet županijskog značaja: Novalja, Žigljen i Drljanda

Županijska lučka uprava Novalja upravlja sljedećim lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja: Stara Novalja, Metajna, Jakišnica i Tovarnele (Lun)

Županijskom lučkom upravom upravlja Upravno vijeće.

Članovi Upravnog vijeća su:

 • Marijan Kustić, predsjednik, predstavnik osnivača;
 • Matej Guščić, predstavnik osnivača;
 • Josip Šonje, predstavnik osnivača;
 • Dario Bačić, predstavnik koncesionara;
 • Živko Škunca, predstavnik nadležne lučke kapetanije (ispostava Novalja)

Radom Županijske lučke uprave rukovodi ravnatelj, koji organizira, vodi rad i poslovanje Županijske lučke uprave Novalja.

Ravnatelj Županijske lučke uprave Novalja je Igor Vidas.


DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE NOVALJA

 

Županijska lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

 

 • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
 • gradnja i održavanje lučke podgradnje,
 • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
 • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
 • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
 • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
 • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
 • drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Temeljem čl. 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama prihodi lučke uprave su:

 

 • lučke pristojbe,
 • naknada od koncesija za lučke djelatnosti,
 • sredstva iz proračuna osnivača,
 • ostali prihodi.

Županijska lučka uprava Novalja je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.
Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 10/08, 07/09) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94 i 98/94).

 

LUČKO PODRUČJE

Ukupna površina lučkog područja kojim upravlja Županijska lučka uprava Novalja iznosi 582.380 m² koje zauzima 524.100 m² površine morskog akvatorija i 58.280 m² kopnenog dijela.
Luka otvorena za javni promet županijskog značaja, luka Žigljen, zauzima 107.000 m² površine lučkog područja, i to 82.000 m² površine morskog akvatorija, a 25.000 m² kopnenog dijela.
Luka Žigljen povezuje otok Pag sa kopnom, a preko koje se odvija državna trajektna linija Prizna – Žigljen koju obavlja brodar «Jadrolinija» Rijeka.